TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2021
Đã nhận 50 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 49 hồ sơ
Đúng hạn 49 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 1 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)